„Czyżyny 2040 – Przestrzenie integracji” to strategia przestrzennej i społecznej rewitalizacji dzielnicy, która zakłada możliwość implementacji niektóych rozwiązań na poziomie krajowym w ramach polskiej polityki mieszkaniowej. Lokalizacja została wybrana ze względu na silny kapitał społeczny oraz istnienie przestrzeni wymagających rewitalizacji.
Głównym celem projektu jest szeroko rozumiana integracja: przestrzenna i społeczna na każdym szczeblu, budowa we współpracy z mieszkańcami lepszego środowiska mieszkaniowego.

Główne elementy strategii to:

  • Zestaw narzędzi modernizacyjnych – rozwiązania poprawiające estetykę i walory użytkowe istniejących budynków mieszkalnych i otoczenia m.in. zasady termomodernizacji, katalog mebli miejskich i małej architektury.
  • Instrukcja dla przestrzeni publicznych – strategia przebudowy i rozwoju przestrzeni i budynków publicznych na terenie dzielnicy (przychodnie, szkoły itp.) obejmująca aspekty estetyczne, użytkowe i społeczne.
  • Rozproszone Centrum Kultury – ulokowane na terenie całej dzielnicy kontenery dostosowane do pełnienia funkcji biblioteki, warsztatów, kawiarni, nad którymi pieczę sprawować będą grupy mieszkańców.
  • Placemaking – strategia rewitalizacji głównych przestrzeni publicznych na zasadach partycypacji społecznej w projektowaniu i realizacji.
  • Rewitalizacja Pasa Startowego
  • Wielofunkcyjne Centrum Dzielnicowe

REWITALIZACJA PARKU LOTNIKÓW POLSKICH

Mimo iż park nie jest bezpośrednio połączony z osiedlami, posiada duży potencjał i stanowi przestrzeń istotną dla mieszkańców Czyżyn. Jego uwzględnienie w projekcie nastąpiło po konsultacjach z Radą Dzielnicy, która była włączona w proces projektowy.
Aby umożliwić podniesienie wartości użytkowych i estetycznych parku przy ograniczonym budżecie zaplanowane zostały niewielkie interwencje obejmujące poprawę czytelności systemu alejek poprzez nadanie głównym ciągom wyróżniajacych kolorów nawierzchni, wykreowanie kilku głównych węzłów aktywności z urządzeniami sportowymi i placami zabaw, integrację Tauron Areny Kraków z parkiem oraz lokalizację kawiarni, toalety oraz wypożyczalni rowerów jako części rozproszonego centrum kultury. W projekcie zawarto także istniejące już projekty rady dzielnicy i społeczne – m.in. system ścieżek biegowych i pump-track (tor dla rowerzystów).

KONCEPCJA CENTRALNEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ – PAS STARTOWY

Ostatnie fazy projektu przewidują przebudowę Pasa Startowego, jego integrację
z istniejącą i planowaną zabudową mieszkaniową wokół oraz wykrewoanie centralnego, wielofunkcyjnego centrum dzielnicowego, które pomieści bibliotekę, mediatekę, audytorium, sale wystawowe i warsztatowe oraz biura Rady Dzielnicy. Budynek wyrastać ma z płyty Pasa Startowego jako jego integralna część stanowić będzie nowe centrum dzielnicy.
Pas Startowy zostanie podzielony na odrębne przestrzenie oferujące róne rodzaje aktywności: las roślin jadalnych, ogrody miejskie (urban farming), amfiteatr (na dachu centrum dzielnicowego), mały bazar, infrastrukturę sportową. Wzdłuż założenia zaplanowano jezdnię przeznaczoną dla autobusów komunikacji miejskiej i drogę rowerową integrujące osiedla mieszkaniowe z Parkiem Lotników, specjalną strefą ekonomiczną i Muzeum Lotnictwa Polskiego.

Kacper Kępiński

C:UsersKacperDesktopCzyżyny konkursmapyPark mapa projekt