Cytat ze statutu Fundacji Rozwoju Parku Lotników Polskichplp

Cele i zasady działania Fundacji.

 Paragraf 6

 1. Celem Fundacji jest realizacja w szczególności na terenie krakowskiej dzielnicy Czyżyny zadań
  z zakresu:
 2. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 3. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 4. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 5. działalności charytatywnej;
 6. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 7. ochrony i promocji zdrowia;
 8. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 9. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 10. promocji i organizacji wolontariatu;
 11. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 12. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 13. propagowania oraz prowadzenia działań o charakterze proekologicznym, a także związanych z ochroną zwierząt oraz ochroną dziedzictwa przyrodniczego;
 14. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 15. działalności wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 16. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 17. wypoczynku dzieci i młodzieży;
 18. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 19. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 20. turystyki i krajoznawstwa;
 21. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 22. ratownictwa i ochrony ludności;
 23. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granic��;
 24. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 25. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 26. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 27. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie określonym w pkt 1-24.

Paragraf 7

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Animowanie współpracy międzysektorowej o ile przedmiot animowanej współpracy jest zbieżny z celami działalności Fundacji.
 2. Wspieranie w każdy dozwolony prawem sposób przedsięwzięć podejmowanych na rzecz rozwoju Krakowa;
 3. Organizacje konferencji, sesji naukowych, konkursów, wystaw, imprez sportowych i rekreacyjnych, koncertów muzycznych i innych wydarzeń kulturalnych;
 4. Współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o podobnym profilu działania w zakresie realizacji celów fundacji;
 5. Wydawanie biuletynów oraz innych wydawnictw i materiałów informacyjnych;
 6. Popularyzacje dziedzictwa Czyżyn i działalności społecznej prowadzonej na terenie Parku Lotników Polskich w szczególności za pośrednictwem strony internetowej www.parklotnikowpolskich.pl;
 7. Wspieranie rozbudowy infrastruktury służącej do prowadzenia działalności kulturalnej, sportowej i edukacyjnej na terenie Parku Lotników Polskich.
 8. Organizowanie, kursów, szkoleń i konferencji upowszechniających wiedzę na temat budowania społeczeństwa obywatelskiego i tożsamości lokalnej dla osób podejmujących działalność publiczną;
 9. Ustanawianie i przyznawanie stypendiów oraz nagród pieniężnych i rzeczowych dla osób szczególnie uzdolnionych”