Styczeń 14, 2019 Aktualności Brak komentarzy

Petycję i uchwałę można podpisać s siedzibie Rady Dzielnicy XIV os. Dywizjonu 303 nr 34.

email: rada@dzielnica14.krakow.pl
www: 
http://www.dzielnica14.krakow.pl

tel: +48 12 647-61-64

Uchwała w sprawie ochrony terenów dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny przed dalszą zabudową oraz w sprawie podjęcia działań na rzecz utworzenia Lotniczego Parku Centralnego

Na podstawie art. 18 oraz 89a Ustawy o Samorządzie Wojewódzkim Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:

Par 1

 1. Ustanawia się moratorium na dalszą zabudowę terenów dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny i pozostałych znajdujących się w promieniu 2 km od siedziby Muzeum Lotnictwa Polskiego, a należących do Województwa Małopolskiego lub zarządzanych przez Województwo Małopolskie lub jego jednostki podległe, do czasu uchwalenia przez Sejmik Województwa koncepcji Lotniczego Parku Centralnego poddanej uprzednio konsultacjom społecznym.
  2. Moratorium nie obowiązuje w odniesieniu do inwestycji związanych z budową Małopolskiego Centrum Nauki oraz odbudowy zabytkowych hangarów, których realizacja była na zaawansowanym etapie przed wejściem w życie niniejszej Uchwały.
  3. Województwo Małopolskie zmodyfikuje projekt układu komunikacyjnego przy Małopolskim Centrum Nauki tak, aby uwzględnić w nim uwagi zgłaszane przez mieszkańców sąsiednich osiedli, a w szczególności Osiedla Akademickiego i Skarżyńskiego. Modyfikacja polegać będzie m. in. na schowaniu drogi dojazdowej pod ziemię tak, aby nie rozcinać tras spacerów pieszych i nie pomniejszać obszaru przyszłego parku.

Par 2

 1. Lotniczy Park Centralny, o którym mowa w par. 1, obejmie swoim zasięgiem niezabudowane tereny zarządzane przez Województwo Małopolskie, Miasto Kraków oraz inne jednostki, leżące pomiędzy ulicami Bora-Komorowskiego, Akacjową, Ułanów, Lema, rzeką Wisłą, ul. Nowohucką oraz Stella-Sawickiego oraz obszar sąsiedniego Parku Tysiąclecia.
  2. Założeniem koncepcji Lotniczego Parku Centralnego będzie utworzenie jak największej przestrzeni zielonej, nawiązującej swoją funkcją i wyglądem do Parku Śląskiego w Chorzowie, o ile to możliwe nie poprzecinanej barierami dla pieszych w postaci ruchliwych arterii drogowych.
  3. Województwo Małopolskie podejmie starania, by wypracować koncepcję Lotniczego Parku Centralnego we współpracy z innymi partnerami, w tym z Miastem Kraków i jej jednostkami pomocniczymi (Dzielnicami), uczelniami wyższymi oraz mieszkańcami. W tym celu w ciągu kilku miesięcy od wejścia w życie niniejszej uchwały Województwo Małopolskie zorganizuje cykl konsultacji społecznych i podejmie starania, by miejscem konsultacji była siedziba Muzeum Lotnictwa oraz/lub inne obiekty bliskie mieszkańcom przedmiotowego obszaru.
  4. Jednym z głównych założeń koncepcji Lotniczego Parku Centralnego będzie utworzenie dużych przestrzeni zielonych nie poprzecinanych arteriami komunikacyjnymi. W związku z powyższym, Województwo Małopolskie podejmie rozmowy z Miastem Kraków oraz jej jednostkami pomocniczymi (Dzielnicami), których celem będzie współpraca na rzecz ewentualnego schowania pod ziemię fragmentu Alei Jana Pawła II na odcinku między ul. Ułanów a Życzkowskiego, co pozwoli na połączenie terenów zielonych tworząc w ten sposób Lotniczy Park Centralny.
  5. W przypadku zainteresowania Miasta Kraków realizacją pomysłu o którym mowa w punkcie 4, Województwo Małopolskie rozważy udzielenie wsparcia finansowego w tym zakresie. Szczegółowe zasady współpracy zostaną określone w toku negocjacji i zapisane w umowie, jeśli taka zostanie zawarta, w sprawie współpracy Województwa Małopolskiego i Miasta Kraków w zakresie utworzenia Lotniczego Parku Centralnego.

Par 3

 1. Po przeprowadzeniu działań, o których mowa w poprzednich paragrafach, Województwo Małopolskie we współpracy z Miastem Kraków opracuje wstępną koncepcję Lotniczego Parku Centralnego i podda ją konsultacjom społecznym oraz przedstawi do zaopiniowania jednostkom pomocniczym Miasta Krakowa (Rady Dzielnic).
  2. Ostateczna koncepcja Lotniczego Parku Centralnego w części obejmującej tereny zarządzane przez Województwo zostanie przyjęta w formie Uchwały Sejmiku Województwa i będzie zawierać wiążące wytyczne odnośnie dalszego zagospodarowania przedmiotowego obszaru.
  3. Przyjęcie przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwały, o której mowa w §3 p. 2 oznaczać będzie zakończenie obowiązywania moratorium na zabudowę, o którym mowa w §1.

Par 4

Niezależnie od działań wskazanych w par. 1-3, Województwo Małopolskie podejmie w latach 2019-21 działania zmierzające do rewitalizacji terenów zielonych w sąsiedztwie Muzeum Lotnictwa zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, a w szczególności:
1. Remont alejek i nawierzchni pasa startowego oraz dróg kołowania zgodnie z zasadą, by były one przyjazne użytkownikom wózków dziecięcych i inwalidzkich, rolkarzom, deskorolkarzom, użytkownikom hulajnóg i innym pieszym, dla których istotna jest bezbarierowa, niefazowana nawierzchnia.
2. Nowe ławki, kosze na śmieci, place zabaw, mała infrastruktura sportowa, toalety i inne elementy drobnej infrastruktury i wyposażenia, o które wnioskują Mieszkańcy.
3. Oświetlenie parku.
4. Wymiana nawierzchni pasa startowego i dróg kołowania na nowy, jednolity beton, z zachowaniem wytycznych konserwatorskich.
5. Nowe nasadzenia drzew, krzewów i innej roślinności.

Par. 5

 

Wszelkie nowe inwestycje oraz remonty na terenach których dotyczy niniejsza Uchwała, w szczególności związane z budową Małopolskiego Centrum Nauki, powinny spełniać następujące wytyczne:
1. Priorytet dla pieszych, rowerzystów oraz użytkowników komunikacji publicznej przy równoczesnym zapewnieniu dostatecznej liczby miejsc parkingowych.
2. Zakaz stosowania nawierzchni nieprzyjaznej użytkownikom wózków dziecięcych i inwalidzkich, pieszych poruszających się za pomocą Urządzeń Transportu Osobistego (rolki, deskorolki, hulajnogi), czyli w szczególności zakaz stosowania kostki fazowanej, fazowanych płyt chodnikowych oraz nawierzchni typu „kocie łby” lub nieoszlifowanej albo fazowanej kostki granitowej.
3. Zakaz stosowania rozwiązań utrudniających poruszanie się osobom starszym oraz o ograniczonych możliwościach ruchowych. W szczególności mowa o rozwiązaniach takich jak wyniesione krawężniki, nierówna nawierzchnia, rozwiązania zmuszające do nadłożenia drogi przez osobę poruszającą się o kulach lub na wózku, schody bez podjazdów, niefunkcjonalne ławki bez oparcia itp.
4. Zarówno istniejące jak i planowane obiekty, w tym zwłaszcza Muzeum Lotnictwa i Małopolskie Centrum Nauki zostaną wyposażone lub doposażone w stojaki rowerowe, stojaki na hulajnogi oraz szafki dla użytkowników rolek i deskorolek, a Województwo będzie zachęcać do dojazdu na teren parku ekologicznymi środkami lokomocji: rowerem, na rolkach, deskorolce lub hulajnodze.

Par 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Par 7

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

 

Uzasadnienie

W ciągu ostatnich dwudziestu kilku lat tereny zielone dawnego lotniska oraz sąsiedniego Parku Lotników zostały kilkukrotnie okrojone, co spotkało się z dużym niezadowoleniem mieszkańców Czyżyn, Mistrzejowic, Prądnika Czerwonego i Grzegórzek. Mieszkańcy coraz częściej mówią o betonowaniu ich dzielnicy i proszą nie tylko o powstrzymanie, ale też o odwrócenie tego procesu, czyli odzyskanie dodatkowej przestrzeni dla pieszych. Odzyskanie przestrzeni jest możliwe poprzez schowanie pod ziemię niektórych ruchliwych arterii drogowych, przecinających tereny zielone w okolicy. Aby tak duża inwestycja miała sens, musi być jednak elementem większej całości i szerszego pomysłu na tereny zielone między Mistrzejowicami a Wisłą, które według propozycji inicjatywy społecznej „Czyżyny dla Mieszkańców” powinny stać się nowym Lotniczym Parkiem Centralnym, miejscem znanym w całej Małopolsce, wizytówką całego regionu analogiczną do tego, czym dla sąsiedniego Śląska jest Park Śląski w Chorzowie.

Realizacja koncepcji Lotniczego Parku Centralnego wymaga ścisłej współpracy Województwa Małopolskiego, Miasta Kraków, krakowskich Rad Dzielnic, lokalnej społeczności oraz innych podmiotów, których ta sprawa dotyczy (m. in. Politechnika Krakowska, AWF). Do czasu wypracowania we współpracy z Miastem Kraków spójnej koncepcji dotyczącej przyszłości tych terenów należy się wstrzymać z dalszymi inwestycjami, jeszcze bardziej okrajającymi ostatnie duże tereny zielone w okolicy. Takie są oczekiwania Mieszkańców, którzy złożyli swoje podpisy pod niniejszym obywatelskim projektem uchwały. Mieszkańcy zwracają również uwagę na potrzebę rewitalizacji parku przy Muzeum Lotnictwa oraz przystosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych, rolkarzy, osób z wózkami dziecięcymi i innych pieszych o szczególnych potrzebach, zwłaszcza w odniesieniu do zastosowanej nawierzchni. Działania te powinny zostać podjęte niezwłocznie, jeszcze przed opracowaniem koncepcji Lotniczego Parku Centralnego, o której jest mowa w Uchwale.

Written by Redaktor