Styczeń 29, 2018 Aktualności Brak komentarzy

Polityka przestrzenna miasta Krakowa to nie tylko wyznaczenie nowych obszarów rozwoju miasta, ale przede wszystkim kształtowanie takiego rozwoju miasta, które jest ukierunkowane na ochronę występujących wartości przyrodniczych. Aby przeciwdziałać negatywnym konsekwencjom w rozpraszaniu nowopowstającej zabudowy i presji inwestycyjnej, którą stale daje się zauważyć na obszarach niewskazanych do zainwestowania, zostanie opracowany nowy plan miejscowy. Jedynie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, sporządzony w zgodności z dokumentem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, daje realną możliwość ochrony terenów zielonych przed zabudową.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa będzie obejmował swoimi granicami 215 obszarów miasta, które dotychczas nie zostały objęty ochroną planistyczną, ani też nie znajdują się w terenach, które aktualnie objęte są opracowanymi planami miejscowymi.

Podjęcie działań w przygotowaniu projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu miejscowego, zostało w głównej mierze podyktowane zapewnieniem takiego kierunku rozwoju miasta, który sprawi, że również w przyszłości Kraków będzie miejscem przyjaznym do życia dla swoich mieszkańców. Należy wskazać, że również sami mieszkańcy chcieli, by takie kompleksowe działanie zostało podjęte przez władze miasta, ponieważ wpłynęły wnioski o sporządzenie planu miejscowego, postulujące ochronę terenów zieleni, nieobjętych planami miejscowymi. Wnioski takie były składane zarówno przez osoby fizyczne, jak i stowarzyszenia ekologiczne, czy też Rady poszczególnych Dzielnic.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, obszar miasta, dla którego został przygotowany projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa dotyczy 10,2 proc. powierzchni miasta i obejmuje te wszystkie pozostałe tereny nieinwestycyjne, które w Studium zostały wskazane, jako tereny zieleni urządzonej i tereny zieleni nieurządzonej. W związku z tym, w ramach sporządzanego projektu uchwały o planie miejscowym znajdą się pozostałe tereny zieleni, obejmujące niektóre korytarze aerosanitarne, tereny położone w sąsiedztwie obszarów Natura 2000, pola i łąki uprawne, nieużytki, zieleń okołoforteczna, lasy oraz część terenów parków miejskich, które zostały wyodrębnione w dokumencie Studium jako samodzielne obszary.

Należy podkreślić, że zaproponowana uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania planu miejscowego nie obejmuje zieleni towarzyszącej istniejącej zabudowie zarówno wielorodzinnej (zieleń i skwery przyosiedlowe), jak i jednorodzinnej (ogrody przydomowe). Projekt uchwały nie obejmuje także terenów zieleni przy obiektach usług publicznych, tj. szkoły, uczelnie, szpitale i inne obiekty użyteczności publicznej.

Uchwalenie planu miejscowego dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa oraz uchwalenie tych wszystkich planów miejscowych, które aktualnie są sporządzane w Biurze Planowania Przestrzennego UMK przyniesie skutek w postaci objęcia prawie 75 proc. powierzchni Krakowa ustaleniami planistycznymi. Dzięki temu, zostaną uporządkowane kierunki rozwoju miasta na najbliższe dziesięciolecia, tak aby Kraków rozwijał się w sposób harmonijny i zrównoważony, dla dobra Mieszkańców.

Written by Redaktor